AKADEMİK BECERİLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (ABİDE) PROJESİ

Projenin Amacı Nedir?

Bilindiği üzere eğitim sistemimizde öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmaktadır. Ancak çoktan seçmeli sorular, öğrencilerin cevapları kendilerinin oluşturmasına olanak vermez. Bu tür sorularda seçenekler vardır ve öğrencilerden seçenekler arasında tercih yapmaları beklenir. Bu nedenle bu tür sorularla öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi zordur. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmek için açık uçlu soruların kullanımı daha uygundur. Çünkü açık uçlu sorular öğrencilere düşünme ve kendi cevabını oluşturma olanağı vermektedir.

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır. Projenin Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen pilot uygulamasında açık uçlu soruların ulusal sınavlarda kullanılabileceği görülmüştür.


Projenin Amacı Nedir?

Projenin genel amacı, farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır:

 • 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarını belirlemek,
 • Çoktan seçmeli maddelerle birlikte açık uçlu maddeleri denemek,
 • Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak,
 • Öğrencilere puanların anlamının olduğu bir geribildirim vermek,
 • Puanlayıcı güvenirliğini sağlamak için bilgisayar yazılımı geliştirmek.

Bu Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?

Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi ve ülkelerin eğitim politikalarına yön vermeyi amaçlayan, Türkiye’nin de katıldığı PISA gibi sınavlar uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ancak bu tür sınavlar, birçok ülkede uygulandığı için ortak bir çerçeve kullanılmaktadır. Bu nedenle ulusal düzeyde geliştirilen ve uygulanan bir sınava ihtiyaç duyulmaktadır. ABİDE projesiyle bu ihtiyacın karşılanması planlanmaktadır.


Bu Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?
 • Açık Uçlu Soru Yazma Eğitimleri

Proje kapsamında soru yazarlarına akademisyenler tarafından “açık uçlu soru yazma” eğitimleri verilmiştir.

 • Yeterliklerin Belirlenmesi

Proje kapsamında öğrencilerin Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri alanında neler yapabileceğini gösteren yeterlik düzeyleri (alt, orta, ileri ve üst düzey) alan uzmanları ve ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından belirlenmiştir. Bu yeterlik düzeyleri öğrencilerin; bilgiyi “ezbere bilmelerini” değil, uygun bir şekilde “kullanabilmelerini” gerektirmektedir. Yeterlik düzeylerine göre hazırlanmış sorular yoluyla öğrencilerin becerilere sahip olma durumları sınanmaktadır.

 • Soruların Hazırlanması

Proje kapsamında farklı madde formatları kullanılarak sorular (açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, karmaşık çoktan seçmeli sorular) hazırlanmıştır. Alan uzmanlarının hazırladığı sorular ölçme-değerlendirme uzmanları ve dil uzmanları tarafından gözden geçirildikten sonra akademik redaksiyona tabi tutulmuş ve sorulara son hali verilmiştir.

 • Anketlerin Hazırlanması

Proje kapsamında okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere yönelik anketler hazırlanmış ve öğrencilerin başarılarını etkileyen farklı faktörler ortaya konulmuştur. Böylece bu anketler yoluyla bütüncül bir değerlendirme yapılmış ve öğrencilere nitelikli geribildirimler verilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

 • Değerlendirici Yazılımının Geliştirilmesi

Proje kapsamında Bakanlığın öz kaynaklarıyla yazılım geliştirilmiştir. Haziran ayında yapılan pilot uygulama sınavının değerlendirmesi de bu yazılım aracılığıyla bilgisayar ortamında yapılmıştır. Geliştirilen yazılım, her bir öğrencinin cevabının en az iki değerlendirici tarafından değerlendirilmesine ve bu iki değerlendirici arasında bir fark ya da tutarsızlık olduğunda üst değerlendiricinin değerlendirmesine olanak vermektedir. Üst değerlendiriciler ise soruları ve puanlama anahtarlarını geliştiren kişilerden oluşmaktadır.

 • Pilot Uygulama

Projenin pilot uygulaması Ankara’da tesadüfi olarak seçilen 26 ortaokulda yaklaşık 5000 öğrenciyle 3 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 • Değerlendirici Eğitimleri

Proje kapsamında yapılan pilot uygulama sınavının değerlendirilmesi 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de 160 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. İlk gün verilen eğitimin ardından değerlendirme işlemine geçilmiş ve tüm öğrencilerin cevapları bilgisayar yazılımı aracılığıyla değerlendiriciler tarafından değerlendirilmiştir.


 
 •   Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı 06500 Teknikokullar / ANKARA
 •   (0312) 497 40 00
 •   (0312) 497 40 39

Proje Hakkında

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır.


Devamı